Jesteś tutaj

Regulamin Szkoły

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca Salsa-Bielsko (kursy tańca i językowe) jest każdorazowe okazanie instruktorowi ważnego karnetu imiennego lub karty uprawniającej do wejścia. Gwarancją rezerwacji miejsca na nowym kursie jest zapis przez formularz on line. O możliwości dołączenia do kursu innego niż ,od 0' decyduje instruktor (wymagany kontakt mailowy lub telefoniczny najpóźniej dzień przed kursem).

2. Karnet zachowuje ważność jedynie przez okres opisany w Cenniku. Karnet może używać tylko osoba, której dane na nim figurują. 

3. Faktury wystawiane są tylko na żądanie zgłoszone w momencie zakupu karnetu.

4. W wyjątkowych wypadkach okres ważności karnetu może być przedłużony. Warunkiem przedłużenia ważności karnetu jest uprzednie zgłoszenie takiej potrzeby instruktorowi. Zgłoszenie to musi być dokonane w okresie podstawowej ważności karnetu określonej Cenniku.

5. W przypadku dysproporcji między liczbą partnerów i partnerek, osoby z wyższych stopni z tej samej techniki mogą uczestniczyć nieodpłatnie w zajęciach danej grupy, po wcześniejszym uzgodnieniu uczestnictwa z instruktorem. Zgłoszenia przed kursem! Możliwość ta dotyczy wyłącznie partnerów lub wyłącznie partnerek, w zależności od rodzaju dysproporcji.

6. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zamian w grafiku. Grafik jest aktualizowany na bieżąco na stronie, a uczestnicy kursów informowani są dodatkowo o nagłych zmianach drogą mailową lub smsową. Za pozostawienie do siebie kontaktu mailowego i telefonicznego odpowiada uczestnik kursu.

7. Na zajęciach obowiązuje ZMIANA OBUWIA. Brak butów na zmianę skutkuje niemożnością wejścia na zajęcia taneczne.

8. Taniec, jak każde zajęcia sportowe, może powodować ryzyko kontuzji. Uczestnik podejmuje to ryzyko na własną odpowiedzialność i oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych zwiększających ryzyko kontuzji lub wypadków, w szczególności nie ma przeciwwskazań uniemożliwiających mu udział w wykupionych zajęciach.

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za kontuzje i wypadki spowodowane niewłaściwym obuwiem lub strojem.

10. Rzeczy osobiste należy na czas trwania zajęć pozostawić w szatni. Rzeczy wartościowe (portfel, telefon, biżuteria itp.) prosimy zabrać na salę. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy pozostawionych w innych miejscach.

11. Rzeczy osobiste zapomniane przez klientów lub pozostawione na terenie szkoły są przechowywane przez Szkołę wyłącznie na ryzyko właściciela rzeczy i przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Nie odebranie rzeczy w tym terminie skutkuje oddaniem rzeczy PCK.

12. W czasie trwania innych wydarzeń niż kursy (warsztaty, wczasy itp) realizowanych przez Szkołę obowiązują także odpowiednio powyższe punkty regulaminu.

13. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany instruktorów oraz zmian w programie i grafiku zajęć (np. z poważnych powodów losowych) organizowanych warsztatów czy wydarzeń. Zmiana taka nie skutkuje prawem Uczestnika do wycofania wpłaty za powyższe.

14. Uczestnictwo w kursach tańca, imprezach i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych przez Szkołę jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem w materiałach Szkoły, a także jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do użytku wewnętrznego Szkoły (zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych). Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

15. Nie wysyłamy maila z potwierdzeniem wpływu na nasze konto opłat za organizowane zajęcia i wydarzenia. Potwierdzenie wpłaty posiada wpłacający.

16. Rezygnację z udziału w wydarzeniu innym niż kurs należy zgłosić nie później niż 7 dni przed nim, o ile osobny regulamin wydarzenia nie mówi inaczej. Tylko w takim wypadku jest możliwy całkowity zwrot wpłaty.

ZAKUP KARNETU LUB OPŁACENIE UDZIAŁU W WYDARZENIU SĄ RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA WARUNKI REGULAMINU I ZOBOWIĄZANIEM DO ICH PRZESTRZEGANIA.