Jesteś tutaj

Regulamin Szkoły

PRZEPISY o RODO - ZOBACZ


REGULAMIN SZKOŁY

1.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca Salsa-Bielsko (kursy tańca i językowe) jest każdorazowe okazanie instruktorowi ważnego karnetu imiennego lub karty uprawniającej do wejścia. Gwarancją rezerwacji miejsca na nowym kursie jest zapis przez formularz on line. O możliwości dołączenia do kursu innego niż ,od 0' decyduje instruktor (wymagany kontakt telefoniczny najpóźniej dzień przed kursem).

2. Karnet zachowuje ważność jedynie przez okres opisany w Cenniku. Karnet może używać tylko osoba, której dane na nim figurują. 

3. Faktury wystawiane są tylko na żądanie zgłoszone w momencie zakupu karnetu.

4. W wyjątkowych wypadkach okres ważności karnetu może być przedłużony. Warunkiem przedłużenia ważności karnetu jest uprzednie zgłoszenie takiej potrzeby instruktorowi. Zgłoszenie to musi być dokonane w okresie podstawowej ważności karnetu określonej w Cenniku.

5. W przypadku dysproporcji między liczbą partnerów i partnerek, osoby z wyższych stopni z tej samej techniki mogą uczestniczyć nieodpłatnie w zajęciach danej grupy, po wcześniejszym uzgodnieniu uczestnictwa z instruktorem. Zgłoszenia przed kursem! Możliwość ta dotyczy wyłącznie partnerów lub wyłącznie partnerek, w zależności od rodzaju dysproporcji.

6. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zamian w grafiku. Grafik jest aktualizowany na bieżąco na stronie, a uczestnicy kursów informowani są dodatkowo o nagłych zmianach drogą mailową lub smsową. Za pozostawienie do siebie kontaktu mailowego i telefonicznego odpowiada uczestnik kursu.

7. Na zajęciach obowiązuje ZMIANA OBUWIA na wymagane. Brak butów na zmianę skutkuje niemożnością wejścia na zajęcia taneczne.

8. Osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Instruktor ma prawo usunąć taką osobę z zajęć danego dnia, co nie skutkuje zwrotem zapłaty za zajęcia.

9. Taniec, jak każde zajęcia sportowe, może powodować ryzyko kontuzji. Uczestnik podejmuje to ryzyko na własną odpowiedzialność i oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych zwiększających ryzyko kontuzji lub wypadków, w szczególności nie ma przeciwwskazań uniemożliwiających mu udział w wykupionych zajęciach.

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za kontuzje i wypadki spowodowane niewłaściwym obuwiem lub strojem.

11. Rzeczy osobiste należy na czas trwania zajęć pozostawić w szatni. Rzeczy wartościowe (portfel, telefon, biżuteria itp.) prosimy zabrać na salę. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy pozostawionych w innych miejscach.

12. Rzeczy osobiste zapomniane przez klientów lub pozostawione na terenie szkoły są przechowywane przez Szkołę wyłącznie na ryzyko właściciela rzeczy i przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Nie odebranie rzeczy w tym terminie skutkuje oddaniem rzeczy PCK.

13. W czasie trwania innych wydarzeń niż kursy (warsztaty, wczasy itp) realizowanych przez Szkołę obowiązują także odpowiednio powyższe punkty regulaminu.

14. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany instruktorów oraz zmian w programie i grafiku zajęć (np. z poważnych powodów losowych) organizowanych warsztatów czy wydarzeń. Zmiana taka nie skutkuje prawem Uczestnika do wycofania wpłaty za powyższe.

15. Uczestnictwo w kursach tańca, imprezach i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych przez Szkołę jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem w materiałach Szkoły, a także jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do użytku wewnętrznego Szkoły (zgodnie  ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych). Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

16. Nie wysyłamy maila z potwierdzeniem wpływu na nasze konto opłat za organizowane zajęcia i wydarzenia. Potwierdzenie wpłaty posiada wpłacający.

17. Rezygnację z udziału w wydarzeniu innym niż kurs należy zgłosić nie później niż 7 dni przed nim, o ile osobny regulamin wydarzenia nie mówi inaczej. Tylko w takim wypadku jest możliwy całkowity zwrot wpłaty.

ZAKUP KARNETU LUB OPŁACENIE UDZIAŁU W WYDARZENIU SĄ RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA WARUNKI REGULAMINU I ZOBOWIĄZANIEM DO ICH PRZESTRZEGANIA.